Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších 2023 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších 2023

Články
Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy. Tento školský rok je súťaž určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl.
Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok, aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.

Registrácia detí predškolského veku do Logickej olympiády pre najmenších je úlohou materských škôl: prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk. Registrácia sa začne 30. novembra 2022 a potrvá do 30. januára 2023.Testovací súbor zasielame školským koordinátorom 1. marca 2023. Na súťažiacich čaká osem logických úloh. Po ukončení realizácie Logickej olympiády pre najmenších informuje školský koordinátor o jej priebehu organizátorov – vyplnením elektronického formuláru do 30. mája 2023 (zasielame školským koordinátorom). Po doručení formulára odosielame certifikáty pre deti.

Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a  Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe.

Foto: Kreatívna škôlka, Súkromná materská škola, Košice
Text: PaedDr. Ľuboš LUKÁČ, KŠP PF PU v Prešove

Registrácia do Logickej olympiády pre najmenších 2023 sa skončila
Nie je možné registrovať MŠ
Registračný formulár
Logická olympiáda najmenších 2023
Dôležité informácie pre školských koordinátorov
Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“.

Zaregistrujte materskú školu do súťaže Logická olympiáda pre najmenších
Termín: 30. november 2022  - 30. január 2023 logickaolympiada.sk
(po odoslaní registračného formulára Vás presmeruje na úvodnú stránku logickaolympiada.sk)


Potvrdenie o úspešnej registrácii - skontrolujete v Zozname zaregistrovaných MŠ (odkaz vyššie - aktualizujeme každých 48 hodín)

Priebeh súťaže
1. marca 2023 zasielame testovací súbor registrovaným materským školám, od tohto dátumu môžete realizovať súťaž v materskej škole (individuálne - dieťa rieši, p. učiteľka predčíta zadanie úloh, skupinovo - riešitelia postupujú spoločne - správnu odpoveď zdôvodnia, online s pani učiteľkou, zaslaním testovacieho súboru rodičom - rieši dieťa spoločne s rodičom), súťaž je potrebné realizovať najneskôr 30. mája 2023.

Po realizácii súťaže v materskej škole...
Školský koordinátor (zodpovedná pani učiteľka/pán učiteľ za súťaž) vyplní formulár o priebehu súťaže - odkaz na formulár zasielame koordinátorom, a to najneskôr do 30. mája 2023.

Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších
Zasielame v elektronickej podobe školským koordinátorom po doručení formulára o priebeu súťaže. Materská škola vytlačí certifikáty pre súťažiacich a vypíše mená detí. Certifikát získava každé dieťa (bez ohľadu na počet správnych odpovedí). Súťažíme, ale neprehrávame. Víťazom je každé zúčastnené dieťa.

Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“. Odborným garantom súťaže predškolákov je riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková a PaedDr. Ľuboš Lukáč, interný doktorand na PF PU v Prešove a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Zoznam zaregistrovaných materských škôl - Logická olympiáda pre najmenších 2023

(registráciu je možné uskutočniť do 30. januára 2023, informáciu o registrácii zasielame do 48 hodín od registrácie)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah