Ocenení plaketou Rozumieme nadaným - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Ocenení plaketou Rozumieme nadaným

Ocenení plaketou Rozumieme nadaným
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa koná každoročne (od roku 2013) v Prešove. V školských kolách Logickej olympiády si doposiaľ "zmeralo sily" viac ako 18 000 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska.
Na organizácii olympiády nadaných žiakov, odborných seminárov Rozumieme nadaným, projektov pre nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí, ael aj nadaných študentov stredných a vysokých škôl. Zoznam ocenených pamätnou plaketou Rozumieme nadaným.
Pamätnou plaketou Rozumieme nadaným sme ocenili:
(2020)
IMT Smile (hudobná skupina)

(2019)
Juraj Jakubisko (slovenský režisér)

(2018)
Martin Žemlička (študent, Obchodná akadémia, Prešov), Martin Klovanič (študent, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov), Ján Kolár (žiak, Základná škola, Hliník na Hronom)

(2017)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka, Súkromná základná škola CENADA pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava), Mgr. Martina Mátychová, PhD.(riaditeľka, Centrum nadania n.o., Bratislava), doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. (dekanka, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), PaedDr. Lucia Hrebeňárová, Ph.D. (vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), PhDr. Irena Fazekašová (školská psychologička, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou), Mgr. Anna Petríková (riaditeľka (r. 1990 – 2009), Základná škola, Šmeralova 25, Prešov), Mgr. Ingrid Storinská (učiteľka, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov), Mgr. Renáta Kopilcová (manažérka, organizačný garant súťaže, Prešov).
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah