Odborný seminár - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Odborný seminár

Odborný seminár Rozumieme nadaným
Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Účastníkom odborného stretnutia ponúkame odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe (vyučovania nadaných žiakov), ale aj samotných nadaných detí.
Odborný seminár Rozumieme nadaným 2019
Vzdelávanie nadaných žiakov v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Kováčiková (zástupkyňa školy, Základná škola, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici)

Učíme sa správne rozprávať - rozvoj komunikačných schopností u detí formou hry
Mgr. Milena Sedláková (logopédka, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prievidzi)

Diagnostika nadania žiaka - žiak so všeobecným intelektovým nadaním
Mgr. Alena Sedláková (psychologička, Centrum pedagogické-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove)

Rozumieme nadaným?
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove)

Mozog teenagera - je tam viac než si myslíme! Najnovšie poznatky z výskumu mozgov teenagerov
Mgr. Anton Frič (LEAF Academy v Bratislave)

Kto vám dal počítač?
Michael Filip McLean (študent, Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove)

Odborný seminár Rozumieme nadaným 2018
Nadané deti a inklúzia
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

Bezpečné vzdelávacie prostredie pre nadaných
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD. (SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava)

Ako školy ničia kreativitu žiakov
Mgr. Slavomíra Zajacová, (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

Efektívna tvorivosť v Školskom klube detí
Mgr. Zuzana Hudecová, (ZŠ, Šmeralova 25, Prešov)

LEAF Academy
Mgr. Anton Frič (LEAF Academy, Bratislava)

Klub nadaných detí
Mgr. Ľuboš Lukáč, Mgr. Ingrid Storinská (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

Prešovské nadané deti

Odborný seminár Rozumieme nadaným  2017
Chápanie nadania v minulosti a dnes
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

Bezpečné vzdelávanie pre intelektovo nadaných - prečo- kedy - ako - kde  pre koho
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD. (SZŠ CENADA, Majerníková 60, Bratislava)

Sociálne charakteristiky a poruchy správania u nadaných a talentovaných žiakov
PhDr. Alena Kollárová, PhD., (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

Zážitkové vyučovanie v triedach pre intelektovo nadaných žiakov v Bardejove
Mgr. Mária Peláková, (ZŠ, Komenského 23, Bardejov)

Nie je projekt ako projekt - nadané dieťa a eTwinning
PaedDr. Katarína Hvizdová (ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník), Mgr. Ivana Čepová (ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné)

Pozvánka - odborný seminár Rozumieme nadaným 2017
Odborný seminár Rozumieme nadaným  2016
Rozvíjanie nadania v rodine a škole
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

Problémy edukácie intelektovo nadaného žiaka v triede
Mgr. Jana Kojnoková (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

Rodič intelektovo nadaného žiaka (štúdia)
Mgr. Blanka Tomková, PhD. (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

Sme Talenty
(Predstavujeme Prešovské nadané deti)

Pohľad za odborným seminárom Rozumieme nadaným 2016
Odborný seminár Rozumieme nadaným  2015
Prečo vzdelávať intelektovo nadaných žiakov v bezpečnom učebnom prostredí?
PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

Práca s nadanými deťmi a žiakmi (FORT IQ)
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (riaditeľka Centra nadání, Praha)

IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov)

Klub nadaných detí Prešov
Mgr. Ingrid Storinská (učiteľka, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov)
Mgr. Ľuboš Lukáč (špeciálny pedagóg, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov)

Meetie
Adrián Bortník (najmladší CEO na Slovensku, Košice)

Pohľad za odborným seminárom Rozumieme nadaným 2015
Odborný seminár Rozumieme nadaným  2014
Tvorivosť, jej diagnostika a rozvíjanie
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

Niektoré vzdelávacie prístupy a metódy, vychádzajúce zo špeciálnych potrieb intelektovo nadaných vo vyučovacom procese a príklady ich uplatňovania v matematike na 1. stupni ZŠ
PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

Starostlivosť o nadané deti a práca s nimi
PhDr. Viera Jurečková (psychológ, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park, Košice)

Intelektovo nadané dieťa v školskom prostredí z pohľadu rodiča
ThDr. Mária Kardis, rodič intelektovo nadaného dieťaťa, Prešov)

Kreatívne hračky pre rozvoj intelektovo nadaných detí
Bc. Jana Krivjanská (obchodný reprezentant, Poprad)
Odborný seminár Rozumieme nadaným  2013
Mensa Slovensko: Kto sme?
Ing. Miroslav Macko (predseda Mensa Slovensko, Bratislava)

Je intelektové nadanie skôr šport, alebo diagnóza?
PhDr. Jana Jurášková, PhD. (riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním, Bratislava)
Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania n.o., Bratislava)

Nadanie nie je iba IQ
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)

Výsledky výskumu zameraného na zisťovanie vplyvu školskej edukácie na rozvíjanie vplyvu matematického nadania žiaka 1. ročníka primárnej školy
Mgr. Anna Vašutová, PhD. (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)

Stratégie riešenia matematických úloh v kontexte vzdelávania nadaných žiakov
Mgr. Dominika Štefková (katedra Matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah