Informácie pre rodičov - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov
Navštevuje vaše dieťa triedu / školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním? Je vaše dieťa integrované (začlenené) ako intelektovo nadané v klasickej triede ?
Informujte sa o celoslovenskej logickej olympiáde, ktorá je určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska, jediná svojho druhu - špecificky určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, pozostáva zo 4 oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok, a verbálne myslenie, prebieha každoročne (od roku 2013) v školských kolách a celoslovenskom finále v Prešove, súčasťou aktivít logickej olympiády sú rôzne workshopy, odborné semináre, logické sústredenia.
Priebeh logickej olympiády
- informujte učiteľov príp. vedenie školy o možnosti zapojenia sa do logickej olympiády,  

- Logická olympiáda je zdarma - testy (školské a celoslovenské kolo + informácie)),

- vedenie školy určí zodpovedného pedagóga (s ním prebieha komunikácia) za priebeh logickej olympiády (školské a celoslovenské kolo),

- v priebehu mesiaca február 2021 realizujete školské kolo (testy dostanete a zabezpečíte ich tlač a realizáciu školského kola),

- po vyhodnotení školského kola (za kat. A - 1.-4. roč. a kat. B - 5.-9. roč.) nahlásite organizátorom postupujúcich súťažiacich,

- zúčastnite sa celoslovenkého finále logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov v Prešove,

- súčasťou celoslovenského finále Logickej olympiády je aj program pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov a študentov VŠ - odborný seminár zameraný na problematiku edukácie intelektovo nadaných žiakov.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah