Kontakt - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Kontakt

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov.

Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!

Centrum peagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove
Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov

Niekedy ste nás poznali ako pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov.

V centre nášho záujmu je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho i sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od 2 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V prípade záujmu ponúkame deťom a mládeži komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby a ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom poradenský servis.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov – psychológov, špeciálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.
Kontakt - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
riaditeľka CPPPaP, Sabinov
Tel. č.: 0918 990 566, Email: pppsabinov@sabnet.sk

PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
odborný asistent, PF PU v Prešove
Tel. č.: 051/7470540, Email: lucia.mikurcikova@unipo.sk

Mgr. Ľuboš Lukáč
interný doktorand, Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta v Prešove,
špeciálny pedagóg, CPPPaP, Sabinov
Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com
Testovanie (súťaž Logická olympiáda) prebieha najprv v školských kolách v dvoch súťažných kategóriách, kategória A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl, kategória B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Každoročne dávame priestor nielen žiakom so všeobecným intelektovým nadaním navštevujúcim triedy pre nadaných žiakov, ale aj intelektovo nadaným žiakom, ktorí sú začlenení (integrovaní) v klasických (bežných) triedach. Počas piatich rokov sa do školských kôl prihlásilo (už) takmer 10 000 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Celoslovenské finálové kolo sa koná v meste Prešov.

Úlohy sú zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a  verbálne myslenie. Kým žiaci rozmýšľajú nad logickými  úlohami, dospelí (rodičia, učitelia, študenti, vysokoškolskí pedagógovia) sa zúčastňujú odborného seminára v oblasti edukácie nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah