Kontakt - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Kontakt

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov.

Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!

Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove
Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov

Kontakt - Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
riaditeľka CPP, Sabinov
Tel. č.: 051 489 1093, Email: riaditel@cpppapsb.sk

PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
odborný asistent, PF PU v Prešove
Tel. č.: 051/7470540, Email: lucia.mikurcikova@unipo.sk

PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.
interný doktorand, Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta v Prešove
špeciálny pedagóg, CPP, Sabinov
školský logopéd, Veselá škola, Súkromná základná škola, Prešov
učiteľ, Klub nadaných detí, Súkromná základná škola DSA, Prešov
Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com

Testovanie (súťaž Logická olympiáda) prebieha najprv v školských kolách v dvoch súťažných kategóriách, kategória A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl, kategória B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Každoročne dávame priestor nielen žiakom so všeobecným intelektovým nadaním navštevujúcim triedy pre nadaných žiakov, ale aj intelektovo nadaným žiakom, ktorí sú začlenení (integrovaní) v klasických (bežných) triedach. Počas deviatich rokov sa do školských kôl prihlásilo viac ako20 000 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Celoslovenské finálové kolo sa koná v meste Prešov.

Úlohy sú zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a  verbálne myslenie. Kým žiaci rozmýšľajú nad logickými  úlohami, dospelí (rodičia, učitelia, študenti, vysokoškolskí pedagógovia) sa zúčastňujú odborného seminára v oblasti edukácie nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2023
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah