O súťaži - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

O súťaži

Logická olympiáda
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súčasťou finálového kola je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, v ktorom sa venujeme zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom súťažiacich, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska  - Večer talentov.
Logická olympiáda 2020
Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda: Mgr. Ľuboš Lukáč

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

Spoluorganizátori
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Mesto Prešov
Logická olympiáda je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Logická olympiáda v predchádzajúcich ročníkoch
Logická olympiáda 2020 - online

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologikého poradenstva a prevencie, Sabinov, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Mesto Prešov
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Testovanie finalistov Logickej olympiády
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradentsva a prevencie, Sabinov), Mgr. Vladimír Piskura (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra prírodných a technických disciplín), Mgr. Ľuboš Lukáč (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky).
Logická olympiáda 2019

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologikého poradenstva a prevencie, Sabinov, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Mesto Prešov
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Odborní garantí
doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradentsva a prevencie, Sabinov), PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Prešov), Mgr. Ľuboš Lukáč (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).
Logická olympiáda 2018

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Nadácia ESET, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov.  

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).
Logická olympiáda 2017

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov.  

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzit v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).
Logická olympiáda 2016

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov.

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzit v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).
Logická olympiáda 2015

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Mesto Prešov, Občianske združenie Prešovské nadané deti, Okresný úrad, odbor školstva v Prešove, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, Nadácia Edymax, Nadácia Intenda.

Odborní garanti
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (Centrum nadání, Praha), doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (Centrum nadania v Bratislave).
Logická olympiáda 2014

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Nadácia Intenda, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, Mesto Prešov, Okresný úrad v Prešove, odbor školstva, Občianske združenie Prešovské nadané deti.

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave), doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (CPPPaP v Sabinove).
Logická olympiáda 2013

Organizátor / spoluorganizátori
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Mensa Slovensko, Mesto Prešov, Okresný úrad v Prešove, odbor školstva, Občianske združenie Prešovské nadané deti.

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave), doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (Centrum nadania v Bratislave).
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah