O súťaži - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Logická olympiáda

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súčasťou finálového kola je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, v ktorom sa venujeme zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom súťažiacich, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska  - Večer talentov.

Logická olympiáda 2018

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda: Mgr. Ľuboš Lukáč


Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologikého poradnetva a prevencie, Sabinov

Spoluorganizátori
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Okresný úrad Prešov, odbor školstva
Mesto Prešov

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

História Logickej olympiády

Logická olympiáda 2017

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda:
Mgr. Ľuboš Lukáč


Spoluorganizátori / partneri LO
2017
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov.  

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzit v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).

Logická olympiáda 2016

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda:
Mgr. Ľuboš Lukáč


Spoluorganizátori / partneri LO 201
6
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Mesto Prešov.  

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD. (Prešovská univerzit v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie, Prešov), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov).

Logická olympiáda 2015

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda:
Mgr. Ľuboš Lukáč


Spoluorganizátori / partneri LO 201
5
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Mesto Prešov, Občianske združenie Prešovské nadané deti, Okresný úrad, odbor školstva v Prešove, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, Nadácia Edymax, Nadácia Intenda.      

Odborní garanti
PhDr. Jitka Fořtíková
, Ph.D. (Centrum nadání, Praha), doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (Centrum nadania v Bratislave).

Logická olympiáda 2014

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda:
Mgr. Ľuboš Lukáč


Spoluorganizátori / partneri LO 2014
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Nadácia Intenda, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, Mesto Prešov, Okresný úrad v Prešove, odbor školstva
, Občianske združenie Prešovské nadané deti.

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave)
, doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (Centrum nadania v Bratislave)

Logická olympiáda 2013

Autor a organizátor súťaže Logická olympiáda:
Mgr. Ľuboš Lukáč


Spoluorganizátori / partneri LO 201
3
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Mensa Slovensko, Mesto Prešov, Okresný úrad v Prešove, odbor školstva
, Občianske združenie Prešovské nadané deti.

Odborní garanti
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave)
, doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. (Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove), PhDr. Jana Jurášková, PhD. (Súkromná škola pre žiakov s intelektovým nadaním v Bratislave), Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove), Mgr. Martina Mátychová, PhD. (Centrum nadania v Bratislave), Ing. Miroslav Macko (Mensa Slovensko v Bratislave)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky