LO 2022 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

LO 2022

Logická olympiáda intelektovo nadaných detí 2022

Informácie o priebehu logickej olympiády
Celoslovenská súťaž (Logická olympiáda) je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Logická olympiáda ja zdarma pre všetkých žiakov a realizuje sa v 2 súťažných kategóriách: kategória A (žiaci 1.-4. roč. ZŠ) a kategória B (žiaci 5.-9. roč. ZŠ). Do súťaže môžete prihlásiť školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, školu s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (intelektovo nadaní žiaci), ale aj jednotlivcov - žiakov so všeobecným intelektovo nadaním integrovaných (začlenených) v klasických triedach. Víťazi školských kôl (2 v každej súťažnej kategórii) postupujú do celoslovenského finále Logickej olympiády, ktoré každoročne prebieha v Prešove. Zdarma poskytujeme testy školského kola, realizáciu celoslovenského finále LO (testovanie, ceny pre víťazov, občerstvenie pre finalistov, odborný seminár). Náklady spojené s finále LO (cestovné, príp. ubytovanie a strava "Večer talentov") hradí za každého účastníka vysielajúca organizácia.

Logická olympiáda
Celoslovenská intelektovo nadaných žiakov (žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení.

Registrácia Logická olympiáda 2022
Registrácia prebieha prostredníctvom Online formulára (k dispozícii a webovej stránke od vyhlásenia nového ročníka t.č. od 30. novembra 2021). Prihlášku vyplní poverený pracovník školy (riaditeľ, zástupca riaditeľa, pedagóg) a prepošle ju elektronicky (cez portál). Prijatie prihlášky potvrdzujeme spätne emailom (spravidla do 24 hod. od prijatia prihlášky). Registrovať školu / žiaka je možné najneskôr do 8. januára 2022. Po tomto dátume nie je možné registrovať školu / žiaka.
Cieľom súťaže je preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov základných škôl/8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Okrem súťaže sme opäť pripravili sprievodné akcie, ktoré sa uskutočnia v priebehu realizácie finálového kola.

Školské testy sú rozdelené do 2 súťažných kategórií. Posielame Vám testy podľa údajov zaznamenaných v prihláške, ktorú školskí koordinátori posielali prostredníctvom elektronického formuláru na stránke logickaolympiada.sk.

Ak žiaci školy súťažia v oboch súťažných kategóriách (A- 1.-4. roč.  a B – 5.-9. roč.), prosíme dať pozor na správne rozdanie testov podľa ročníkov – je to vyznačené na teste.

Test, ktorý budeme preposlať (kat. A aj kat. B) je chránený autorským zákonom. Prosíme neuverejňovať testy (ako celok, ale ani jednotlivé časti) na internetových stránkach ani žiadnym iným spôsobom, neumožniť ich preposielanie a kopírovanie pre iné účely, ako je školské kolo súťaže Logická olympiáda (10. ročník).

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Prosíme dodržiavať nasledujúce pravidlá
Informácie o úspešnej registrácii a ďalších (úvodných) informáciách o školských kolách Logickej olympiády posielame školským koordinátorom najneskôr 1. februára 2022. Testy a pokyny - školské kolo posielame (školským koordinátorom) 3. marca 2022. Školské kolá Logickej olympiády sa realizujú na prihlásených školách do 30. marca 2022.

Školský koordinátor prepošle výsledky (najneskôr do 8. apríla 2022) na email adresu nadanedieta@gmail.com. Prosíme uviesť: meno a priezvisko postupujúceho, ročník, adresu školy. V každej súťažnej kategórii postupujú 2 žiaci. Teda 2 žiaci za súťažnú kategóriu A a 2 žiaci za súťažnú kategóriu B. Finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov sa uskutoční v priebehu apríla 2022.


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLSKÉ KOLO

Test pozostáva zo 14 úloh. Tie sú hodnotené 1 bodom, príp. 2 bodmi. Súčet bodov celého testu je 18 bodov / 20 bodov - podľa súťažných kategórií.

Uvedené platí pre obe súťažné kategórie.

Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahne min. 8 bodov (bodov za správne vyriešené úlohy). Pri hodnotení rešpektujte tieto pokyny.

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov má svoje pravidlá!

V školských kolách sa test píše 40 min. Odporúčame žiakom rozdať okrem testu aj čistý papier (na výpočty nákresy, ...). Nie je dovolené používať žiadne elektronické pomôcky, ani kalkulačky, mobilné telefóny, tablety, internet, atď. Len pero, test, papier, nič iné.

Ak žiak odovzdá vypracovaný test skôr – zaznamenajte si 1 bod za každú ušetrenú minútu – pozor! Nikde tieto minúty nepripočítavajte!

Testy hodnotíte nasledovne: vytvoríte tabuľku, v ktorej budú žiaci hodnotení súčtom bodov za správne vyriešené úlohy. Ak bude počet bodov rovnaký (viac žiakov má rovnaký počet bodov), o poradí rozhoduje počet 2 bodových správne vyriešených úloh (čím viac takto správne viacbodových vyriešených úloh - tým lepšie), keď je počet dvojbodových správne vyriešených úloh rovnaký - rozhoduje počet  „ušetrených minút“ (body). Tieto minúty berieme do úvahy len pri úspešných riešiteľoch v Logickej olympiáde (ak má žiak menej ako 8 bodov, nemôže byť vo finále Logickej olympiády) a počítame (s bodmi za ušetrené minúty) len pri rovnakom počte bodov za správne vyriešené úlohy!

Školské kolá Logickej olympiády sa realizujú v prihlásených školách. Za ich realizáciu, výsledky a komunikáciu s organizátorom zodpovedajú školskí koordinátori. Akékoľvek otázky, nejasnosti ... adresujte na email adresu nadanedieta@gmail.com alebo telefonicky 0918 640 971 (p. Ľuboš Lukáč).

Pri emailovej komunikcácii uvádzajte do predmetu správy názov školy + adresu + mesto.

Finálové kolo Logickej olympiády sa uskutoční (pravdepodobne) online formou. Zaslaním výsledkov – postupujúcich zo školských kôl sa automaticky registrujete na finálové kolo.

Testy sú chránené autorským zákonom (zákonom o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom). Vlastníkom autorského práva na tieto testy je vyhlasovateľ súťaže - v zastúpení PaedDr. Ľuboš Lukáč. Testy slúžia iba na realizáciu školských kôl 10. ročníka Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Testy môžu byť použité iba na tento druh účelu. Testy prosíme nezverejňovať na webových stránkach škôl, ani žiadnym iným spôsobom nekopírovať, nedodávať v tlačenej ani elektronickej podobe tretím osobám, a to ani po ukončení školských kôl 10. ročníka Logickej olympiády..

Vyhlasovateľ súťaže Logická olympiáda si vyhradzuje právo používať fotografie z celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov prostredníctvom informačného internetového portálu logickaolympiada.sk a webových stránkach organizátora LO (nadanedieta.sk, mladyfotograf.sk, knd.sk, rozumiemenadanym.sk). Fotografie sú autorským dielom spol. Ray photography. Prihlásením sa do súťaže Logická olympiáda vysielajúca organizácia vyjadruje súhlas s použitím fotografií na tieto účely. Vysielajúca organizácia (na požiadanie) fotografie celoslovenského finále LO obdrží zdarma.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah