Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších 2024 - Logická olympiáda

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
✔ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov
✔ pre najmenších (materské školy)
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších 2024

Články
Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy. Tento školský rok je súťaž určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl.
Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok, aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.

Registrácia detí predškolského veku do Logickej olympiády pre najmenších je úlohou materských škôl: prostredníctvom formulára, zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk. Registrácia sa začne 28. februára 2024 a potrvá do 30. apríla 2024.Testovací súbor zasielame školským koordinátorom od 8. mája 2024. Na súťažiacich čaká osem logických úloh.

Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a Diplom - Logická olympiáda pre najmenších v elektronickej podobe.

Foto: Rozumieme nadaným, Logická olympiáda re najmenších
Text: PaedDr. Ľuboš LUKÁČ, PhD., KŠP PF PU v Prešove


(Registrácia od 28. februára do 30. apríla 2024)
Dôležité informácie pre školských koordinátorov
Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“.

Zaregistrujte materskú školu do súťaže Logická olympiáda pre najmenších
Termín: 28. február 2024  - 30. apríl 2024 logickaolympiada.sk

Registrácia prebehla v poriadku - ak po odoslaní odpovedí (registračný formulár) - bude na stránke napísané: Vaša odpoveď je zaznamenaná.

Priebeh súťaže
Od 8. mája 2024 zasielame testovací súbor registrovaným materským školám, od tohto dátumu môžete realizovať súťaž v materskej škole (individuálne - dieťa rieši, p. učiteľka predčíta zadanie úloh, skupinovo - riešitelia postupujú spoločne - správnu odpoveď zdôvodnia, online s pani učiteľkou, zaslaním testovacieho súboru rodičom - rieši dieťa spoločne s rodičom), súťaž je potrebné realizovať najneskôr 30. júna 2024.

Dipplom o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších
Zasielame v elektronickej podobe školským koordinátorom spolu s testom logických úloh. Materská škola vytlačí diplomy pre súťažiacich a vypíše mená detí. Diplom získava každé dieťa (bez ohľadu na počet správnych odpovedí). Súťažíme, ale neprehrávame. Víťazom je každé zúčastnené dieťa.

Mottom Logickej olympiády pre najmenších je „Súťažíme, ale neprehrávame“.
Odborným garantom súťaže predškolákov je riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková a PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD., externý spolupracovník PF PU v Prešove a učiteľ, špeciálny pedagóg intelektovo nadaných žiakov.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2024
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah