Odborný seminár - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Odborný seminár

Články
Odborný seminár Rozumieme nadaným zaujal nielen pedagógov

V apríli 2017 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Paralelne s testovaním finalistov prebehol odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, ktorý bol určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Tohtoročný odborný seminár bol pre zúčastnených prínosný prezentovanými témami z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.
Chápanie nadania v minulosti a dnes predstavil zúčastneným doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie z Bratislavy.

Skúsenosti, cenné rady a informácie na tému Bezpečné vzdelávanie pre intelektovo nadaných priniesli prostredníctvom videokonferencie PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová zo súkromnej základnej školy CENADA a Centra nadania n.o. z Bratislavy.

Sociálne charakteristiky a poruchy správania u nadaných a talentovaných žiakov predstavila PhDr. Alena Kollárová, PhD. z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Priestor na prezentáciu dostali v tomto ročníku odborného seminára Rozumieme nadaným i na slovo vzatí odborníci z oblasti pedagogiky. Zážitkové vyučovanie v triedach pre intelektovo nadaných žiakov v Bardejove priblížila Mgr. Mária Peláková zo základnej školy na ulici Komenského v Bardejove.

Projekt Nadané dieťa a eTwinning predstavili PaedDr. Katarína Hvizdová z základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku a Mgr. Ivana Čepová zo zákaldnej školy na ulici Dargovských hrdinov v Humennom.
Odborný seminár „prilákal“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách. Tí sa zapájali do diskusie, či už v rámci vyčleneného priestoru v odborných blokoch, ale aj  počas prestávok, i po ukončení celej akcie. Výsledkom stretnutia sú (okrem iného) mnohé plány do budúcna, dokonca aj čoskoro pripravovaná celoslovenská konferencia o edukácii nadaných žiakov.
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2018
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NADÁCIA ESET
Návrat na obsah