Ocenení Rozumieme nadaným - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Ocenení Rozumieme nadaným

Ocenení titulom Rozumieme nadaným
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa koná každoročne (od roku 2013) v Prešove. Od jej začiatku si v školských kolách "zmeralo sily" viac ako 13 000 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska.
Na organizácii olympiády nadaných žiakov, odborných seminárov Rozumieme nadaným, projektov pre nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí, či nadaných študentov stredných a vysokých škôl, a práve tých organizátori ocenili poďakovaním, kyticou kvetov, pamätnou plaketou Rozumieme nadaným.
Titul Rozumieme nadaným získali:
Martin ŽEMLIČKA
študent, Obchodná akadémia, Prešov (2018)

Martin KLOVANIČ
študent, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov (2018)

JÁN KOLÁR
žiak, Základná škola, Hliník nad Hronom (2018)

doc. PhDr. Vladimír DOČKAL, CSc.
psychológ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava (2017)

PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD.
riaditeľka, Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bratislava (2017)

Mgr. Martina MÁTYCHOVÁ, PhD.
riaditeľka, Centrum nadania n.o., Bratislava (2017)

doc. Ing. Jana BURGEROVÁ, PhD.
dekanka, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov (2017)

doc. RNDr. Alena PRÍDAVKOVÁ, PhD.
vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov (2017)

PaedDr. Lucia HREBEŇÁROVÁ, Ph.D.
vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov (2017)

PhDr. Irena FAZEKAŠOVÁ
školská psychologička, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou (2017)

Mgr. Anna PETRÍKOVÁ
riaditeľka (r. 1990 – 2009), Základná škola, Šmeralova 25, Prešov (2017)

Mgr. Ingrid STORINSKÁ
učiteľka, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov (2017)

Mgr. Renáta KOPILCOVÁ
manažérka, organizačný garant súťaže, Prešov (2017)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2021
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah