Odborný seminár 2016 - logickaolympiada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

V Prešove sa konal odborný seminár Rozumieme nadaným

Intelektovo nadaní žiaci základných škôl z celého Slovenska sa 13. apríla stretli vo finálovom kole 4. ročníka Logickej olympiády. Najväčšia súťaž intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Súčasťou súťaže nadaných žiakov bol odborný seminár Rozumieme nadaným. Stretnutie učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov a študentov vysokých škôl splnil vysoké očakávania.

Úvodného slova sa ujala a zároveň celým programom odborného seminára všetkých prítomných sprevádzala Mgr. Ľubica Fabišíková – Richmanová (psychologička a riaditeľka, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove). Cieľom odborného seminára bolo zasvätiť zúčastnených do edukácie nadaných žiakov. K vysokej odbornosti prispeli prednášajúci i poslucháči. Vystúpili na slovo vzatí odborníci! Vedecký pracovník doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave) vystúpil s prednáškou Rozvíjanie nadania v rodine a škole. Dočkal je právom označovaný za stálicu na slovenskom psychologickom nebi, čo potvrdil aj vysoký ohlas na jeho vystúpenie. Vysokoškolská pedagogička Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta) predstavila svoje skúsenosti  v štúdii Rodič intelektovo nadaného žiaka. Doktorandka Mgr. Jana Konjoková (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta) vystúpila s prednáškou na tému Problémy edukácie intelektovo nadaného žiaka v triede. Celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným predstavil za organizátorov špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove). Súčasťou iniciatívy sú projekty určené nadaným žiakom, mnohé z nich už vo fáze realizácie. V rovnakom bloku vystúpili Mgr. Oleksandra Sirko a Erika Smoľáková (Kultúrne centrum Wave v Prešove). Predstavili významné aktivity pre deti a mládež, ale aj dospelých. Zúčastnených oboznámili s detským kvízom, ktorý sa v Prešove teší veľkej obľube. V závere vystúpenia si zúčastnení hostia zasúťažili. V „kurze“ boli animované mačky, mesto Prešov, logické úlohy IQkids a šariština.

V oddychovom bloku pod názvom Sme Talenty sa predstavili talentované deti zo súkromnej základnej umeleckej školy GRIMMY. Škola vychováva nádejné talenty, ktoré získavajú úspech na Slovensku i v zahraničí. Súbor predstavila vedúca literárno-dramatického odboru Andrea Majtnerova, DiS. art. Postupne sa predstavili: žiačka SZUŠ GRIMMY – z tanečného odboru Ema Tkáčová a z literárno-dramatického a zároveň aj tanečného odboru žiačka Miriam Lesáková - hlavná predstaviteľka muzikálu Neberte nám princeznú.

Logická olympiáda nadaných žiakov a odborný seminár Rozumieme nadaným sa každoročne konajú (od roku 2013) v Prešove. Vyhlasovateľom úspešnej súťaže je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Cieľom súťaže je „zmeranie síl“ v riešení úloh zameraných na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky